Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, December 4, 2012

What does it mean to be a digital native?

 
U.S. author Marc Prensky says that at no time in history has technology moved so fast.

Editor's note: LeWeb is Europe's biggest tech conference, and will take place in Paris from December 4 to 6. CNN will be reporting live from the ground over the three day event and bringing you the news as it happens from the biggest names in tech. Follow our reporters Stephanie Busari and Irene Chapple on Twitter.
(CNN) -- The war between natives and immigrants is ending. The natives have won.
It was a bloodless conflict fought not with bullets and spears, but with iPhones and floppy disks. Now the battle between the haves and have-nots can begin.
The post-millennial "digital native," a term coined by U.S. author Marc Prensky in his 2001 study called "On the Horizon," is emerging as the globe's dominant demographic, while the "digital immigrant," becomes a relic of a previous time.
The digital native-immigrant concept describes the generational switchover where people are defined by the technological culture which they're familiar with.
Prensky defines digital natives as those born into an innate "new culture" while the digital immigrants are old-world settlers, who have lived in the analogue age and immigrated to the digital world.
Although not Luddites, the immigrants struggle more than natives to adapt to hi-tech progress.
The author of "Teaching Digital Natives," whose success pushed him onto the speaking circuit, says the explosion of technology over the last 10 years is just the start of a symbiotic new world. Computers and handsets are becoming an extension of body and mind, creating a Cyborg-like population.
Prensky cites the 100-meter runner Oscar Pistorius, an athlete with prosthetic legs, as an example of how technology is used to enhance our lives. He told CNN: "For humans, what used to be this body of flesh and bone, all that is now just the center... Being human is a moving target."
The human race and its struggle to keep up with technology
Prensky says that at no time in history has technology moved so fast. Today the latest high-tech gizmos can be passe even before hitting the shop floors.
In the past -- during the post-industrial revolution era, for example -- accelerating technology has plateaued. So, with the meteoric rise of new social media outlets including Facebook, Twitter, YouTube and Skype, history suggests the world is overdue for a slowdown.
But Prensky says this time, any slowdown in the digital age is a "myth," as innovation will only press forward "faster... And faster and faster."
He told CNN: "We are not going through a transition to another faze of stability, and that is the key point. People will always be behind now and that will be a stress they have to cope with."
The new norm
Connecting with one another in the modern world requires a knack for social networking and texting, which is the norm for the digital native. But for the immigrant, it can be akin to learning a whole new language.
For humans, what used to be this body of flesh and bone, all that is now just the center.
Marc Prensky, U.S. author
Prensky illustrates his point with former director of the CIA David Petraeus. In November, he was embroiled in a scandal that revealed he had an affair with Paula Broadwell.
The FBI uncovered the affair while it investigated e-mails that Broadwell allegedly sent to a Petraeus family friend, Jill Kelley.
Prensky labels this naivety by immigrants as "digital stupidity" -- by assuming that when people decide to post online or send e-mails, they rem privacy is automatically applicable.
"People get frightened by change and they should be. They need courage to face the future these days, especially those who feel left behind." Prensky said. "People adapt instinctively and humans are very good at that. The young people live in the context; the older people see the changing context and struggle."
Digital poverty
As technology filters into every corner of the globe and tech cities spring up in some unlikely places from Bangalore to Tel Aviv, a new gulf is emerging to separate the digitally savvy from the disconnected: Poverty.
In India, over two-thirds of the population live on less than $2 a day, according to the World Bank. But a United Nations report still says that mobile phones are more common than toilets, with nearly half of India's 1.2 billion population armed with a handset.
Nishant Shah, a director at the Centre for Internet and Society in India, told CNN that defining natives and immigrants by generation is a "serious concern." According to Shah, Prensky's views were formed from the "privileged" position of living in the U.S.
Shah added: "[Prensky's] observations may describe a generation gap that the U.S. faced, but if you transplant the same definition to other parts of the world, natives are sometimes indistinguishable from immigrants."
The real fear for Shah is the new hierarchies created by digital literacy and the class systems that will be shaped by access to digital technologies.
The call of the developing world
People will always be behind now and that will be a stress they have to cope with.
Marc Prensky, U.S. author
As mobile networks extend their reach and areas become increasingly urbanized, Western tech companies are seeking to tap markets with large populations.
Last year, Finnish phone maker Nokia released a range of smart phones targeted at consumers in emerging markets, particularly in Asia, to compete with cheaper Android devices.
But Shah argues bombarding a country with technology and infrastructure is not a rounded solution to the digital poverty problem.
India, for example, has connectivity and access in abundance, but the country continues to suffer from a generation of "digitally poor classes." He argues that simply providing the equipment does not help young people understand how that technology can better their lives without education and training.
Shah told CNN: "Just because young people have tech access in India, it doesn't make them digital natives." He added, "It creates digital outcasts -- people whose supposed problem of access to the world has been resolved."
Prensky, however, believes a "networked planet" is a sign developing nations will soon close the digital divide. Even those who don't yet have the technology still know that it exists, and will have it before long.
The world in 2020
By 2020, Prensky predicts people across the globe will be plugged into the "AORTA," -- Always On RealTime Access -- a term coined by Mark Anderson, the chief of the Strategic News Service -- specializing in technology news. A future in which people are constantly able to access information and news from anywhere on the planet.
Shah says that the works of science fiction may offer the most accurate insight into our futuristic society.
He said: "The presents that we live in, are the futures that our pasts have imagined."
"Let us hope that the technologies of the future will also be designed to protect that which is sacred, and that which is important in our own understanding of being human."

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan