Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, February 15, 2013

The world is safe! Asteroid capable of destroying London skims past Earth in nearest flyby since records began


  • The 130,000 ton chunk of space rock was its closed to Earth at 7.25pm, GMT
  • It passed within 17,000 miles - closer than some satellites
  • It would have exploded with the force of 2.4MILLION tons of TNT if hit Earth
  • The flyby occurred hours after a smaller meteor exploded above Russia


An asteroid capable of destroying London has successfully skimmed past the Earth.
The 150ft, 130,000 ton chunk of space rock was the nearest flyby for an object of this size since records began.
Although scientists said there was little chance of asteroid 2012 DA14 hitting our planet - if it did, it would have inflicted 1,000 times more damage than the atomic bomb dropped on Hiroshima.
Its closest approach, passing within 17,000 miles (27,357 kilometers), which is closer than some satellites, was at 7.25pm, GMT.
Close shave: An asteroid capable of destroying London has successfully skimmed past the Earth. This image, taken in Australia, shows the huge piece of space rock at it nears Earth
Close shave: An asteroid capable of destroying London has successfully skimmed past the Earth. This image, taken in Australia, shows the huge piece of space rock at it nears Earth

Frightening: The 150ft, 130,000 ton chunk of space rock was the nearest flyby for an object of this size since records began
Frightening: The 150ft, 130,000 ton chunk of space rock was the nearest flyby for an object of this size since records began
Huge: This image shows how scientists think the Asteroid looks
Huge: This image shows how scientists think the Asteroid looks
The flyby occurred just hours after a much smaller meteor exploded above Russia's Ural Mountains.
Astronomers say the two events were coincidental, and the objects were traveling in opposite directions.

The asteroid delighted astronomers in Australia and elsewhere who watched it zip harmlessly through a clear night sky. 
'It's on its way out,' reported Paul Chodas of NASA.
 

The asteroid was too small to see with the naked eye even at its closest approach over the Indian Ocean near Sumatra. 
The best viewing locations, with binoculars and telescopes, were in Asia, Australia and eastern Europe. Even there, all anyone could see was a pinpoint of light as the asteroid buzzed by at 17,400 mph (28,000 kph). 
As asteroids go, this one was relatively small. The one that wiped out the dinosaurs 65 million years ago was 6 miles across.
Fast: This image shows the asteroid as it travels through the sky. It is the white dot in the middle of picture
Fast: This image shows the asteroid as it travels through the sky. It is the white dot in the middle of picture

Speedy: Asteroid 2012 DA14 shoots through the night sky as it passes by closely to Earth in Manila, Philippines
Speedy: Asteroid 2012 DA14 shoots through the night sky as it passes by closely to Earth in Manila, Philippines
But this rock could still do immense damage if it ever struck given its 143,000-ton heft, releasing the energy equivalent of 2.4 million tons of TNT and wiping out 750 square miles.
By comparison, NASA estimated that the meteor that exploded over Russia was much smaller - about 49 feet (15 meters) wide and 7,000 tons before it hit the atmosphere, or one-third the size of the passing asteroid.

Speaking about the back-to-back events, Jim Green, NASA's director of planetary science, said: 'This is indeed very rare and it is historic.

'These fireballs happen about once a day or so, but we just don't see them because many of them fall over the ocean or in remote areas. This one was an exception.'
Close: This NASA graphic shows the trajectory of the asteroid.
Close: This NASA graphic shows the trajectory of the asteroid. The green line shows the moment it reached its closest point to Earth, at about 7.25pm UK time
Dave Herald, an amateur astronomer in Murrumbateman, Australia, captured the asteroid - seen here as the black line as it moves across the sky, seven hours before closest approach
Dave Herald, an amateur astronomer in Murrumbateman, Australia, captured the asteroid - seen here as the black line as it moves across the sky/ The three minute exposure shows the fast movement of Asteroid 2012 DA14 seven hours before closest approach. At its closest approach, the object will be moving so fast as to cover this distance in approximately 15 seconds.
Disaster: This graphic shows the sequence of events which led to the meteor crashing in Russia
Disaster: This graphic shows the sequence of events which led to a meteor crashing in Russia yesterday
The asteroid was invisible to astronomers in the United States at the time of its closest approach on the opposite of the world.

But in Australia, astronomers used binoculars and telescopes to watch the point of light speed across the clear night sky.
The asteroid cut through the orbit of some satellites used for weather forecasting and for satellite phones and television.
This afternoon it was spotted by amateur astronomer Dave Herald in, Murrumbateman, Australia.
Asteroid 2012 DA14 is seen as a streak running almost vertically at centre of the image.

Close shave: Asteroid 2012 DA14 will come as close as 17,100 miles from Earth at around 7.30pm. 'In astronomical terms, that¿s very close,' said astronomer and asteroid expert Daniel Brown of Nottingham Trent University

@@
Close shave: Asteroid 2012 DA14 will pass just 17,100 miles from Earth at around 7.30pm. 'In astronomical terms, that's very close,' said astronomer and asteroid expert Daniel Brown of Nottingham Trent University
It is a three-minute min exposure, with the asteroid seen at -82.5 degrees and heading south.
The streak is quite regular - indicating no major brightness variations over a time scale of three minutes.
At closest approach, the object was moving so fast as to cover this distance in approximately 15 seconds.
Donald Yeomans, manager of NASA's Near-Earth Object program at the Jet Propulsion Lab, has insisted: 'No Earth impact is possible.'
A few hundred satellites orbit at 22,300 miles, higher than the asteroid's path, but scientists say the chance of it hitting one is extremely remote. Nevertheless, satellite operators have been warned
A few hundred satellites orbit at 22,300 miles, higher than the asteroid's path, but scientists say the chance of it hitting one is extremely remote. Nevertheless, satellite operators have been warned
However, he added, its journey through space will bring it so close to our planet that stargazers from Europe to Australia will be able to see it with just a pair of binoculars.
'This flyby will provide a unique opportunity for researchers to study a near-Earth object up close.'
The half-hour broadcast from the agency's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, included a real-time animation to show the location of the asteroid in relation to Earth.
There were also live or near real-time views of the asteroid from observatories in Australia.
Scientists have never observed such a narrow miss before.
Through binoculars, the object was visible as a tiny dot of light crossing the sky. It was recommended to look towards the north-east horizon around two hours after sunset.
This graphic depicts the trajectory of asteroid 2012 DA14 on Feb 15, 2013: This view looks down from above Earth's north pole and it can be seen how the rock will hurtle past inside the ring of geo-stationary satellites
Disturbance: This graphic depicts the trajectory of asteroid 2012 DA14 as it flies past Earth tonight. This view looks down from above the North Pole and shows how it will pass inside the ring of geo-stationary satellites

'It will be too faint for the naked eye but with binoculars it should be visible if you know where to look. It will be low to the north-eastern horizon and moving quite quickly,' he said.
'You’ll be able to see it pass from the constellation Leo to roughly the Plough, more or less from anywhere in the UK, and it will be bright for about an hour.'
Asteroid 2012 DA14 belongs to dangerous family of near-Earth objects (NEOs) that are small enough to be missed but large enough to cause serious damage.
It was discovered in February last year by La Sagra Observatory in southern Spain as it fell under the spotlight of the Sun’s rays, and has been closely tracked ever since.
Travelling at between 12,427mph and 18,641mph  the asteroid will fly inside the orbits of high geostationary satellites some 22,000 miles above the Earth.
These are the satellites that provide us with telecommunications and weather forecasts,' said Dr Brown. 'There are loads of them but you’re talking about a very big area. It would be very unlucky if a satellite was hit.
'The asteroid is more likely to hit some space junk, but most of this is only about a centimetre across and the impact won’t even be noticed.'
The asteroid posed no danger to the International Space Station, which orbits at an altitude of only a few hundred kilometres.
The 150ft-wide, 130,000-ton asteroid is considered small as these things go. By contrast, the one that took out the dinosaurs 65million years ago was 6 miles wide.
Precise calculations showed there was absolutely no possibility of DA14 hitting the Earth, Dr Brown said.
But scientists had a good idea of what the effect of such an impact would be because a similar sized meteor devastated a remote region of Siberia in 1908.
Exploding a short distance above the ground over Tunguska, the object generated a blast equivalent to 2.4million tons of TNT.
Forest was completely flattened over an area of 830 square miles.
'We think the object that impacted at Tunguska would have been of a similar size to DA14,' said Dr Brown.
'Actually, it exploded in the air. It didn’t destroy humanity, but if this object had exploded over London it would have wiped out London.
'It’s not a global impact, but it’s a severe impact.'
The likelihood of something this size striking Earth is once in every 1,200 years; a close encounter like this is thought to occur every 40 years.
During the flypast, scientists will use radar to study DA14 and learn about its composition and structure.
The knowledge could prove useful if steps have to be taken to remove the threat of another space rock. The 'Hollywood option' of blowing up an incoming asteroid has been ruled out by experts.
Such a dramatic solution would only result in deadly debris raining down on Earth so scientists are instead looking at ways of gently nudging an asteroid onto a safer trajectory.
The bulk of the solar system's asteroids are located between the orbits of Mars and Jupiter, and remain stable there for billions of years. Some occasionally pop out, though, into Earth's neighbourhood.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan