Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Sunday, March 10, 2013

Can you still enjoy sex if you're severely disabled? This bride-to-be, who has no feeling from the chest down, gives a resounding yes, yes, YES!


  • Sophie Morgan was left paralysed after a car accident in 2003, aged 18
  • Has no sensation from the waist down but has no complaints about sex
  • Sophie thought she'd live in celibacy, and discovered quite the opposite

When I was invited to write about my sex life, I was hesitant. How much did I want to reveal about something so deeply personal?
I’m no exhibitionist – I do not relish the thought of strangers knowing intimate details of my life. But then I decided, yes, I would do it. Why? Because I realised my reticence was partly due to the fact that the  subject of sex for people like me is still taboo. And it shouldn’t be that way.
You see, almost ten years ago, when I was 18, I was involved in a car accident that left me paralysed. I sustained a spinal injury, and ever since I have been without sensation from my chest down. From around the centre of my ribs and upward, though, I have complete mobility. My life is lived mostly in a wheelchair. But I do have sex. There, I’ve said it. Disabled people have sex – and, what’s more, we enjoy it.

Scroll down for video

Breaking a taboo: Sophie Morgan is paralysed from the chest down, but that does not mean that she is unable to have sex - nor that she does not enjoy it
Breaking a taboo: Sophie Morgan is paralysed from the chest down, but that does not mean that she is unable to have sex - nor that she does not enjoy it
I must talk about this frankly  because leaving this difficult issue to be skirted around or ignored altogether is a barrier to equality and inhibits the freedom of myself and others like me to enjoy such a basic human need.
Sex and disability does come up for discussion from time to time. Most recently, the film The Sessions explored the life of poet Mark O’Brien, who suffered disability  due to polio. The story charts his  relationship with a ‘sex surrogate’, played by Helen Hunt, to help  him lose his virginity.
 

Ultimately, I found the film pretty depressing because the message was that being disabled ruins any chance of a fulfilling sex life. But for all its faults, at least it succeeded in dispelling the myth that disabled people are asexual, which is a start.
There are 11 million disabled   Britons, 15 per cent of whom are of working age (the age where you are probably most sexually active). The majority, like me, were not born disabled. In fact, figures show that 83 per cent develop a problem later in life, due to illness or an accident.
A leading UK disability publication conducted a survey and found that of more than 1,000 disabled people questioned, 85 per cent said they had had sex and almost half had a sexual partner. But, depressingly, a separate newspaper survey revealed that 70 per cent of Britons would not have sex with someone who had a physical disability.
Living life to the full: Although she was prepared to live out her days in celibacy after her 2003 accident, Sophie has a fulfilling sex life
Living life to the full: Although she was prepared to live out her days in celibacy after her 2003 accident, Sophie has a fulfilling sex life
Before my accident, I would have been one of those people. I had been a wild and adventurous girl who  loved to dance and travel.
In the months after my crash, amid all the pain and conflicting emotions – denial, anger, fear, deep sadness and eventually acceptance – I am not sure whether the thought of sex occurred to me.
Although I was single at the time of the crash, I had my first serious relationship in my mid-teens and we were intimate.
After the accident, no one talked to me about sex – various doctors, surgeons, physiotherapists and  psychotherapists were busy saving my life, getting me mobile and  helping me come to terms with the fact I would now need help or have to relearn everyday tasks from washing myself and dressing to going to the bathroom.

HOW TO SEEK ADVICE

The 1,000 or so patients who suffer a spinal injury causing quadriplegia or paraplegia should have access to one of Britain’s 11 spinal cord injury centres, which offer advice on sex.
These centres also have holistic rehabilitation programmes which cover the use of mobility aids such as wheelchairs, personal care, hygiene and education on tasks, including cooking.
Patients who have not been referred to a centre or received specialist advice can ask to be referred by their GP or hospital specialist.
The Spinal Injuries Association (spinal.co.uk) has a downloadable factsheet on sex. It also produces a book called Sex Matters, costing £6, which can be bought via the website, and has a telephone advice line on 0800 980 0501.
Scope, the disability charity, recommends outsiders.org.uk, a website that runs a sex and disability helpline for disabled people, their families and healthcare professionals seeking advice. Alternatively, email sexdis@outsiders.org.uk
I assumed my life as a paraplegic would be celibate. Never mind,  I consoled myself, at least I had  my memories.
But then something unexpected happened. I enrolled at an art school and a handsome long-haired surfer called Olly took a fancy to me. To my complete surprise and bewilderment, he asked me out on a date.
Our relationship was a matter of trial and error to start with. But as I was willing and – more importantly – able to be manhandled into position, the show could actually go on, as it were.
To say it was a revelation would be an understatement. I became aware of areas of my body that were hypersensitive. The more I was mentally engaged, the more I felt and enjoyed.
I could feel penetration and, even better, I could orgasm. These sensations are undoubtedly  different compared with before my accident. But while the damage to my spinal cord has affected large parts of my body, it is clear there are other nerve pathways working.
Ultimately, my relationship with Olly ended. I was sad, of course, but I was also filled with new-found confidence regarding what my body could still do.
A few months later, I visited  a friend at university and was  introduced to her housemates – one of whom, Tom, a 28-year-old  acupuncturist, is now my fiance.
Tom and I hit it off and enjoyed a good flirt but nothing happened. Later, he admitted to me that despite thinking I was  ‘gorgeous’, he had assumed that I was unable to have relationships, or have children.
Deeply saddened by my plight – a beautiful young woman robbed of her human right to sex – he approached our friend and posed one of The Questions. ‘Can Sophie have sex?’ he asked.
I often joke that there are only three things people really want to know about me: ‘Can you have sex?’,  ‘Can you have children?’ and ‘How do you go to the loo?’
My hubby and I: It took a while for Sophie's fiance Tom to make his move because he thought Sophie could not have a physical relationship or have children
My hubby and I: It took a while for Sophie's fiance Tom to make his move because he thought Sophie could not have a physical relationship or have children
Since telling all my friends that I would be writing this article, those who hadn’t already posed The  Questions admitted they had also wanted to know, but were too afraid to ask.
Anyway, my friend laughingly assured Tom that, in fact, I could and did have sex. The rest is history. We started dating six years ago and last month we got engaged.
When Tom later confessed  his initial feelings of pity in his  typically blunt way, I wasn’t angry or even surprised – after all, I had thought the same for a long time.
However, my experience is my own – like disability itself, every disabled person’s experience of sex will be slightly different. Just because I can feel certain sensations below my waist, this is not true for every paraplegic.
I met Barry West, 36, an artist who lives in Uckfield, East Sussex. He was paralysed following a car accident 17 years ago and has no movement or sensation below the level of his neck.
He says: ‘Disabled people have needs the same as anyone else. After my accident, my physical ability was taken away, but I still have the same mind. I have no feeling in or control of my penis but I am still able to please a woman,  so I do still enjoy sex, just in a different way. I found my own way.’
The fact that sex may be different but is still possible is echoed by another paraplegic, Harry Maule,  from Somerset.
‘Sex can be both frustrating and rewarding,’ he says. ‘The most  difficult part is the absence of  sexual release, and I mourn for  an orgasm. It is also frustrating having to wait for Viagra to work.’
Harry, a 27-year-old student, lost the use of his legs after an operation to remove a spinal tumour ten years ago. However, satisfaction is still achievable. ‘It becomes about working together and reinventing what sex is,’ he says.
Clearly, being disabled offers  an opportunity to get creative in  the bedroom, which I am all for. But I realise that in many ways I am lucky because, despite my limitations, I am still very able.

WHERE THERE'S A WILL THERE'S A WAY

'Flexible': Paralympian Hannah Cockroft with her medals
'Flexible': Paralympian Hannah Cockroft with her medals
As a reporter for Channel 4 during the Paralympic Games last summer, I was able to mingle with the athletes’ families, and can confirm that they are all very normal, in love and – guessing by the number of children running around – sexually active.

Indeed, you would have had to be blind – no pun intended – not to have noticed the number of athletes who were dating or else married with children.

Many couples were ‘mixed’ – one disabled, one not. And, oh happy day, the men’s style magazine FHM was finally able to objectify some disabled women.

Hannah Cockroft, a 20-year-old buxom blonde wheelchair racer, was crowned the sexiest Paralympian. But even she still encounters the classic, ‘You’re so hot, it’s shame you are in a wheelchair’ line from admirers.

Hannah’s method of coping with such ignorance is fairly brazen: ‘I put them right straight away. As long as there is a will, there is a way!’ she says.

Hannah has had cerebral palsy since birth, so in comparison has never known any different.
‘I’m incredibly flexible,’ she laughs. ‘Double jointedness is part of my disability, so sex isn’t difficult.
'My advice is to find your own way to do things and don’t let anyone tell you it’s wrong because as long as it feels right to you, then that’s how it was meant to be.’

Of course, for every person  like Hannah, there is someone else so disabled that they cannot move or speak yet still have sexual desires.

So if people such as Hannah are struggling to attract a sexual partner, where does it leave  those more severely affected men and women? After all, a positive mental attitude can only go so far.

I called numerous high-profile disabled people as part of my research for this article, and none agreed to talk to me bar Hannah. Those who did reply often expressed extreme reluctance to comment.

Despite this I continue to believe that the increasing number of sexually active disabled people in the public eye will help debunk the myth, and that when it comes to The Questions, honesty is without doubt the best policy.
Thinking positive: Cerebral palsy sufferer Hannah Cockroft says her disability, which sees her double jointed, makes sex easier
Thumbs up: Cerebral palsy sufferer Hannah Cockroft says her disability, which sees her double jointed, makes sex easier

For many that won’t be the case. Searching the internet, I discovered a website called TLC, which helps connect  disabled people with ‘sex professionals’ trained to understand and manage their sometimes unique sexual desires.
As most able- bodied people are unwilling, the website’s founder Tuppy Owens says sex workers offer ‘treatments’ and list their ‘skill-sets’ on the site.
For example, Jemma of London writes: ‘I have experience with  cerebral palsy, spinal muscular  atrophy, blindness, paralysis,  arthritis, muscular dystrophy, stroke, chronic diabetes, paraplegia and Parkinson’s disease.’
Again, I know this may seem shocking, but consider, for instance, muscular dystrophy, a wasting  disease that strikes mostly boys in early adolescence and can kill  victims before they reach 30. These young men’s prime years will be consigned to a wheelchair and they will need full-time care. For them, young girls will not be queuing round the block.
So what are the other options? It is just really sad to think that many of these boys, who have all the same desires as you do, might die without experiencing something that we all fundamentally have a need for.
Like Tuppy Owens, I believe we need to stop thinking of this subject as risqué. Of course, this is not lasting love, but it may at least offer some release. Ultimately, the belief that disabled people aren’t sexy leaves many feeling lonely.
While writing this article, I was saddened to find out just how many people – including some of my very close friends – remain blinkered to the idea that disabled people want, need and have sex. The importance of intimacy cannot be underestimated. We all – both literally and figuratively – deserve a happy ending.

1 comments:

Blogger said...

HOT CAM MODELS WANTED!
RECEIVE MORE THAN $10,000 EVERY WEEK.
BECOME A BONGA MODELS WEBCAM MODEL TODAY!

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan