Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Wednesday, March 20, 2013

Study of Men’s Falling Income Cites Single Parents

WASHINGTON — The decline of two-parent households may be a significant reason for the divergent fortunes of male workers, whose earnings generally declined in recent decades, and female workers, whose earnings generally increased, a prominent labor economist argues in a new survey of existing research.
David H. Autor, a professor at the Massachusetts Institute of Technology, says that the difference between men and women, at least in part, may have roots in childhood. Only 63 percent of children lived in a household with two parents in 2010, down from 82 percent in 1970. The single parents raising the rest of those children are predominantly female. And there is growing evidence that sons raised by single mothers “appear to fare particularly poorly,” Professor Autor wrote in an analysis for Third Way, a center-left policy research organization .

Scott Olson/Getty Images
The line outside a job fair in Chicago last year. The economic struggles of male workers are both a cause and an effect of the breakdown of traditional households, a survey suggests


Multimedia
Graphic
Diverging Fortunes for Men and Women
 
In this telling, the economic struggles of male workers are both a cause and an effect of the breakdown of traditional households. Men who are less successful are less attractive as partners, so some women are choosing to raise children by themselves, in turn often producing sons who are less successful and attractive as partners.
“A vicious cycle may ensue,” wrote Professor Autor and his co-author, Melanie Wasserman, a graduate student, “with the poor economic prospects of less educated males creating differentially large disadvantages for their sons, thus potentially reinforcing the development of the gender gap in the next generation.”
The fall of men in the workplace is widely regarded by economists as one of the nation’s most important and puzzling trends. While men, on average, still earn more than women, the gap between them has narrowed considerably, particularly among more recent entrants to the labor force.
For all Americans, it has become much harder to make a living without a college degree, for intertwined reasons including foreign competition, advancements in technology and the decline of unions. Over the same period, the earnings of college graduates have increased. Women have responded exactly as economists would have predicted, by going to college in record numbers. Men, mysteriously, have not.
Among people who were 35 years old in 2010, for example, women were 17 percent more likely to have attended college, and 23 percent more likely to hold an undergraduate degree.
“I think the greatest, most astonishing fact that I am aware of in social science right now is that women have been able to hear the labor market screaming out ‘You need more education’ and have been able to respond to that, and men have not,” said Michael Greenstone, an M.I.T. economics professor who was not involved in Professor Autor’s work. “And it’s very, very scary for economists because people should be responding to price signals. And men are not. It’s a fact in need of an explanation.”
Most economists agree that men have suffered disproportionately from economic changes like the decline of manufacturing. But careful analyses have found that such changes explain only a small part of the shrinking wage gap.
One set of supplemental explanations holds that women are easier to educate or, as the journalist Hanna Rosin wrote in “The End of Men,” because women are more adaptable. Professor Autor writes that such explanations are plausible and “intriguing,” but as yet unproven.
He disagrees entirely with the view of the conservative analyst Charles Murray, in “Coming Apart,” that men have become “less industrious.”
“We’re pretty much in agreement on most of the facts,” Professor Autor said of Mr. Murray. “But he looks at the same facts and says this is all due to the failure of government programs, eroding the commitment to working. And we’re saying, what seems much more plausible here is that the working world just has less and less use for these folks.”
Professor Autor’s own explanation builds on existing research showing that income inequality has soared, stretching the gap between rich and poor, and that a smaller share of Americans are making the climb. The children of lower-income parents are ever more likely to become, in turn, the parents of lower-income children.
Moreover, a growing share of lower-income children are raised by their mother but not their father, and research shows that those children are at a particular disadvantage.
Professor Autor said in an interview that he was intrigued by evidence suggesting the consequences were larger for boys than girls, including one study finding that single mothers spent an hour less per week with their sons than with their daughters. Another study of households where the father had less education, or was absent entirely, found the female children were 10 to 14 percent more likely to complete college. A third study of single-parent homes found boys were less likely than girls to enroll in college.
“It’s very clear that kids from single-parent households fare worse in terms of years of education,” he said. “The gender difference, the idea that boys do even worse again, is less clear cut. We’re pointing this out as an important hypothesis that needs further exploration. But there’s intriguing evidence in that direction.”
Conservatives have long argued that society should encourage stable parental relationships. A recent report by the National Marriage Project at the University of Virginia concluded that promoting marriage is the best way “to make family life more stable for children whose parents don’t enjoy the benefit of a college education.”
Liberals have tended to argue that the government should focus instead on improving economic opportunities. Jonathan Cowan, the president of Third Way, said the paper underscored that addressing social problems was a means to improve economic opportunities.
“If Democrats have as their goal being the party of the middle class, they have to come to the realization that they’re not going to be able to get there solely through their standard explanations,” said Mr. Cowan, a veteran of the Clinton administration. “We need to ask, ‘How can we get these fathers back involved in their children’s lives?’ ”
But some experts cautioned that Professor Autor’s theory did not necessarily imply that such children would benefit from the presence of their fathers.
“Single-parent families tend to emerge in places where the men already are a mess,” said Christopher Jencks, a professor of social policy at Harvard University. “You have to ask yourself, ‘Suppose the available men were getting married to the available women? Would that be an improvement?’ ”
Instead of making marriage more attractive, he said, it might be better for society to help make men more attractive.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan