Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Friday, April 5, 2013

Season of Cambodia Dance Festival in New York

Dancing Well Is the Best Revenge
The Khmer Arts Ensemble in "A Bend in the River." (Photo: Khvay Samnang)
IN the beginning warring gods and demons churned the cosmic ocean, and celestial dancers called apsaras emerged from the froth. That’s one story about Cambodian dance, its origin myth. This tale is preserved in bas-reliefs on the monumental temples of Angkor, created (like the dance) during the Khmer Empire (802-1431), left to become ruins during centuries of vassalage and rediscovered in the 19th and 20th centuries as emblems, first of royal pride and then of national identity.
The Royal Ballet of Cambodia’s “Legend of Apsara Mera.” (Photo: Andres Jiras)
Another story begins in 1975, when the Khmer Rouge, radical Communists, took over Cambodia and restarted the calendar at Year Zero. In the four years before they were ousted by the Vietnamese as much as a quarter of the population perished through starvation, forced labor and murder. Dancers, as symbols of the decadent past, were among those most at risk. According to Toni Shapiro-Phim, a dance ethnologist at Bryn Mawr College who specializes in Southeast Asian dance, only an estimated 10 to 20 percent of the royal dancers survived — about two dozen people who reconstructed what they could of an oral tradition and taught it to new generations. 
(Photo: courtesy of archives of HRH Princess Norodom Buppha Devi)
Neither of these stories is the central one advanced by Season of Cambodia, a festival of Cambodian culture taking place around New York in April and May. Initiated by the grass-roots organization Cambodian Living Arts, the festival combines dance performances, films, visual art exhibitions, concerts, classes and discussions. It seeks to shift attention from Angkor and the Killing Fields to contemporary Cambodian art. 
A class in traditional dance at the Khmer Arts Academy in Takmao, Cambodia.(Photo: SE Globe)
But this telling of the present inevitably contains remnants of the past. “The Legend of Apsara Mera,” which the Royal Ballet of Cambodia is presenting at the Brooklyn Academy of Music (May 2 to 4), combines the Hindu tale of the apsaras rising from a sea of milk with a love story of an apsara and a foreign prince that is Cambodia’s foundation myth. 
The Royal Ballet about 1906, in costumes that are brocaded and bejeweled. They seem to wear temples on their heads.(Photo: courtesy of archives of HRH Princess Norodom Buppha Devi)
The Royal Ballet embodies Cambodian classical style: spiritual, serene, very much as if those temple bas-reliefs had come to slow life. Knees bend softly in gliding walks. Toes curl up and fingers bow back toward wrists with the elegance of flora in the wind. Costumes are resplendent, brocaded, bejeweled. The dancers seem to wear temples on their heads. Through stylized mime, the dances recount myths. 
“The Legend of Apsara Mera” was choreographed by no less than a princess, Norodom Buppha Devi, 70, who was the Royal Ballet’s prima ballerina in the 1960s and lived in exile from 1970 to 1991. As the country’s culture minister from 1999 to 2004 she successfully lobbied to have Unesco place Cambodian classical dance on its register of Intangible Cultural Heritage. 
Still, the dance “is always evolving,” she said via e-mail in French. “Each generation of teachers transmits its own style and creations.” The Apsara Dance, a set piece that looks timeless, was created, Ms. Buppha Devi said, by her grandmother, Queen Sisowath Kossomak, in 1962. (Other dancers date the piece’s creation to the late 1950s. A 1965 film of it, which can be found on YouTube, stars the stunning princess.) 
The last time that the Royal Ballet came to Brooklyn was for its United States debut in 1971. Then it was called the Classical Khmer Ballet; Cambodia had become a republic the year before. At the Joyce Theater in 1990, when Cambodia was still under Vietnamese control, it performed as the Classical Dance Company of Cambodia, and the story was about survival but also about the dancers who defected. (Dancers from the Royal University of Fine Arts performed at the Joyce in 2001 and 2005 as well.) 
Now the name is Royal again, but the company and the art are, in the words of Princess Buppha Devi “still in a fragile state.” The Royal University of Fine Arts, where almost all the dancers train, lost its majestic building a few years ago in a government sell-off. The ballet has become more independent from the Culture Ministry, which means less supervision but also less support. 
Independence from the state is the trend. The Khmer Arts Ensemble, which is bringing “A Bend in the River” to the Joyce (Tuesday to April 14), formed as a nongovernmental organization outside the capital, Phnom Penh, in 2007. Its artistic director, Sophiline Cheam Shapiro, 46, was in the first class to train at the School of Fine Arts after the overthrow of the Khmer Rouge. She danced with the Royal Ballet and was part of its visit to the Joyce in 1990. 
After she moved to Long Beach, Calif., in 1991, she began to apply Cambodian classical technique to contemporary work. Eventually she returned to Cambodia, experimenting with the state system before forming her own ensemble. Rather than renouncing or abandoning classicism, Ms. Shapiro’s choreography extends it. Rigorously maintaining classical postures and arm and hand positions, her dancers tilt a little further to express intimacy. They might even tangle or intertwine. In “A Bend in the River” classical bodies undulate to convey the motion of a crocodile.  

The new dance innovates by incorporating materials from contemporary art. The cast moves under and on top of rattan crocodiles by the sculptor Sopheap Pich, whose work is also exhibited at the Metropolitan Museum of Art. Swirling water is suggested by a set of IV tubing. The musician Him Sophy has composed a new score for a Pinpeat ensemble, usually reserved for ceremonies. 
Ms. Shapiro’s troupe has won acclaim in Europe and America and has tackled “Othello” and “The Magic Flute.” “A Bend in the River” is about a female crocodile that takes revenge on a male crocodile that ate her family. It’s an old fable, but the resonances are more recent. Ms. Shapiro, who was 8 in 1975, lost her home, her father and her two brothers because of the Khmer Rouge. The female crocodile’s anger is her own. 
And not just hers. In a Skype interview Ms. Shapiro recalled when her teacher, 82 at the time, watched Khmer Arts Ensemble dancers rehearse a classical piece. “She started to cry and yell out in anger, cursing the Khmer Rouge,” Ms. Shapiro recalled. “She said: ‘When I watch your students, I see my friends. They took all my friends.’ ” 
“For me,” Ms. Shapiro said, “the Khmer Rouge tried to destroy classical dance and Cambodia, but they failed. We revived it. This is revenge.” 
Chankethya Chey, who will dance her solo “My Mother and I” as part of the Amrita Performing Arts program at Abrons Arts Center (April 18 to 19), was born in 1985. From the age of 5 she studied classical dance. She trained at the Royal University. She performed with the Royal Ballet. But because of Amrita Performing Arts, a nongovernmental organization started in 2003 to promote contemporary work, she was also introduced to international choreographers and invited to perform abroad. 
And then she became a choreographer herself. “My Mother and I” is based in classical vocabulary but adds talking, singing and electric guitar to express the struggles of Ms. Chey’s generation. Money is a problem, she said in a Skype interview, as is finding places to present her work. But the greatest challenge, she insisted, is to hold onto the past while moving into the future. 
“It’s so easy to copy,” she said. “I don’t want to be a contemporary artist from Europe or America. I want to be Cambodian.” 
For Phloeun Prim, the executive director of Cambodia Living Arts, the festival’s presenter, his organization has a purpose beyond changing world perception: to nurture artists Ms. Chey’s age and younger. Half of Cambodia’s population is under 25, Mr. Prim said, as are almost all the dancers participating in “Season of Cambodia.” 
“Ten or 20 years from now will every story about Cambodian arts still start with the Killing Fields?” he asked. 

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan