Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Wednesday, August 21, 2013

Principles of TyrannyPrinciples of Tyranny [abridged]
by Jon Roland
Definition of tyranny


Tyranny is usually thought of as cruel and oppressive, and it often is, but the original definition of the term was rule by persons who lack legitimacy, whether they be malign or benevolent. Historically, benign tyrannies have tended to be insecure, and to try to maintain their power by becoming increasingly oppressive. Therefore, rule that initially seems benign is inherently dangerous, and the only security is to maintain legitimacy — an unbroken accountability to the people through the framework of a written constitution that provides for election of key officials and the division of powers among branches and officials in a way that avoids concentration of powers in the hands of a few persons who might then abuse those powers.
Tyranny is an important phenomenon that operates by principles by which it can be recognized in its early emerging stages, and, if the people are vigilant, prepared, and committed to liberty, countered before it becomes entrenched.
The psychology of tyranny
Perhaps one of the things that most distinguishes those with a fascist mentality from most other persons is how they react in situations that engender feelings of insecurity and inadequacy. Both kinds of people will tend to seek to increase their power, that is, their control over the outcome of events, but those with a fascist mindset tend to overestimate the amount of influence over outcomes that it is possible to attain. This leads to behavior that often brings them to positions of leadership or authority, especially if most other persons in their society tend to underestimate the influence over outcomes they can attain, and are inclined to yield to those who project confidence in what they can do and promise more than anyone can deliver.
This process is aided by a common susceptibility which might be called the rooster syndrome, from the old saying, "They give credit to the rooster crowing for the rising of the sun." It arises from the tendency of people guided more by hope or fear than intelligence to overestimate the power of their leaders and attribute to them outcomes, either good or bad, to which the leaders contributed little if anything, and perhaps even acted to prevent or reduce. This comes from the inability of most persons to understand complex dynamic systems and their long-term behavior, which leads people to attribute effects to proximate preceding events instead of actual long-term causes.
The emergence of tyranny therefore begins with challenges to a group, develops into general feelings of insecurity and inadequacy, and falls into a pattern in which some individuals assume the role of "father" to the others, who willingly submit to becoming dependent "children" of such persons if only they are reassured that a more favorable outcome will be realized. This pattern of co-dependency is pathological, and generally results in decisionmaking of poor quality that makes the situation even worse, but, because the pattern is pathological, instead of abandoning it, the co-dependents repeat their inappropriate behavior to produce a vicious spiral that, if not interrupted, can lead to total breakdown of the group and the worst of the available outcomes.
Sihanouk assumed the role of 'Father' towards and over the Cambodian people whom he considered his 'Children' - School of Vice

In psychiatry, this syndrome is often discussed as an "authoritarian personality disorder". In common parlance, as being a "control freak".
The methodology of tyranny
The methods used to overthrow a constitutional order and establish a tyranny are well-known. However, despite this awareness, it is surprising how those who have no intention of perpetrating a tyranny can slip into these methods and bring about a tyranny despite their best intentions. Tyranny does not have to be deliberate. Tyrants can fool themselves as thoroughly as they fool everyone else.
Control of public information and opinion
    It begins with withholding information, and leads to putting out false or misleading information. A government can develop ministries of propaganda under many guises. They typically call it "public information" or "marketing".
Khieu Kanharith - Minister of Misinformation? - School of Vice

Vote fraud used to prevent the election of reformers
    It doesn't matter which of the two major party candidates are elected if no real reformer can get nominated, and when news services start knowing the outcomes of elections before it is possible for them to know, then the votes are not being honestly counted.
I vote, therefore I cheat? - School of Vice

Undue official influence on trials and juries
    Nonrandom selection of jury panels, exclusion of those opposed to the law, exclusion of the jury from hearing argument on the law, exclusion of private prosecutors from access to the grand jury, and prevention of parties and their counsels from making effective arguments or challenging the government.
Ms Yorm Bopha - convicted of violent conduct against two men! [inter alia] - School of Vice

Usurpation of undelegated powers
    This is usually done with popular support for solving some problem, or to redistribute wealth to the advantage of the supporters of the dominant faction, but it soon leads to the deprivation of rights of minorities and individuals. 


Seeking a government monopoly on the capability and use of armed force
    The first signs are efforts to register or restrict the possession and use of firearms, initially under the guise of "protecting" the public, which, when it actually results in increased crime, provides a basis for further disarmament efforts affecting more people and more weapons.
The armed forces are under oath to protect the tyrant [Hun Sen] against all foes - School of Vice

Militarization of law enforcement
    Declaring a "war on crime" that becomes a war on civil liberties. Preparation of military forces for internal policing duties.
Infiltration and subversion of citizen groups that could be forces for reform
    Internal spying and surveillance is the beginning. A sign is false prosecutions of their leaders.
Suppression of investigators and whistle-blowers
    When people who try to uncover high level wrongdoing are threatened, that is a sign the system is not only riddled with corruption, but that the corruption has passed the threshold into active tyranny.
Use of the law for competition suppression
    It begins with the dominant faction winning support by paying off their supporters and suppressing their supporters' competitors, but leads to public officials themselves engaging in illegal activities and using the law to suppress independent competitors. A good example of this is narcotics trafficking.
What was this 'government spokesperson' doing defending and representing a suspect narcotics dealer? - School of Vice

Subversion of internal checks and balances 
Creation of a class of officials who are above the law
    This is indicated by dismissal of charges for wrongdoing against persons who are "following orders".
Chhouk Bandith - holding the gun is on the rampage in his fiefdom of Bavet. Deputy PM Men Sam An is a known high-level ally of Bandith - School of Vice

Increasing dependency of the people on government
    The classic approach to domination of the people is to first take everything they have away from them, then make them compliant with the demands of the rulers to get anything back again.
Increasing public ignorance of their civic duties and reluctance to perform them
    When the people avoid doing things like voting and serving in militias and juries, tyranny is not far behind.


Use of staged events to produce popular support
    Acts of terrorism, blamed on political opponents, followed immediately with well-prepared proposals for increased powers and budgets for suppressive agencies. Sometimes called a Reichstag plot.
'Reichstag plot' - Remembering innocent victims of the 1997 multiple grenade attacks - School of Vice

Conversion of rights into privileges
    Requiring licenses and permits for doing things that the government does not have the delegated power to restrict, except by due process in which the burden of proof is on the petitioner.


Political correctness
    Many if not most people are susceptible to being recruited to engage in repressive actions against disfavored views or behaviors, and led to pave the way for the dominance of tyrannical government.


Avoiding tyranny
The key is always to detect tendencies toward tyranny and suppress them before they go too far or become too firmly established. The people must never acquiesce in any violation of the Constitution. Failure to take corrective action early will only mean that more severe measures will have to be taken later, perhaps with the loss of life and the disruption of the society in ways from which recovery may take centuries.

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan