Freedom of news in the world ,wanted to show the problem in the societies

ជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរ ត្រូវចេះខំថែជាតិឲ្យបានរុងរឿង កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិ យើងបានថ្កុំថ្កើង លុះត្រាតែយើងចេះថែរក្សា។ ទោះបីខ្មែររស់នៅប្រទេសណា ចូរកុំភ្លេចថាខ្លួនកើតមកជាខ្មែរ កុំឲ្យបរទេស គេមកបង្វែរ ឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរ បែកសាមគ្គីគ្នា ថ្វីបើគេហ៊ានចំណាយ ប្រាក់កាសចាយហូរហៀរយ៉ាងណា ចូរកុំភ្លេច កេរ្តិ៍ឈ្មោះខេមរា រុងរឿងថ្លៃថ្លា តាំងពីបុរាណ ព្រលឹងជាតិនៅគង់វង្សបានយូរ ទាល់តែយើង ស៊ូរួបរួមគ្នាគ្រប់ប្រាណ កសាងជាតិដោយក្តីក្លាហាន នោះជាតិយើងបានស្គាល់ក្តីរុងរឿង។

ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយខ្មែរនោះប្រទេសរបស់យើងអាចរីកចំរើនបាន

Tuesday, March 19, 2013

Why Bush, Blair should be charged with war crimes over Iraq invasion


A pedestrian looks at front-page headlines on display outside the future site of the Newseum in Washington on March 20, 2003.
Marines walk single-file through the desolate landscape in Nasiriyah on March 26, 2003. As night falls on the city, the troops are on alert for a counterattack.
A night-vision image shows U.S. military personnel carrying Pfc. Jessica Lynch off a helicopter on April 1, 2003, at an undisclosed location in Iraq. She had been missing since March 23, when she and members of her unit were ambushed by Iraqi forces.
Marines pull down a statue of Saddam Hussein, a symbolic finale to the fall of Baghdad, on April 9, 2003.
Iraqis flee Baghdad on April 11, 2003, as the capital city descended into chaos with widespread looting and lawlessness.
Marines hold a memorial service for friends killed in a battle weeks earlier on April 13, 2003, near Al-Kut, Iraq.
Iraqi National Museum Deputy Director Mushin Hasan sits among destroyed artifacts on April 13, 2003, in Bagdhad. The museum was severely looted.
Iraqi men push the head of a statue of Saddam Hussein after its destruction on April 18, 2003, in Baghdad.
Dressed in a flight suit, President Bush meets pilots and crew members of the aircraft carrier USS Abraham Lincoln who were returning to the United States on May 1, 2003, after being deployed in the Gulf region.
Sailors applaud as President Bush addresses the nation aboard the USS Abraham Lincoln on May 1, 2003. Standing beneath a banner that read "Mission Accomplished," the president declared major fighting over in Iraq and called it a victory in the ongoing war on terrorism.
A U.S. Marine pulls down a picture of Saddam Hussein at a school in Al-Kut on April 16, 2003.
Iraqi men check a list near the remains of bodies excavated from a mass grave on the outskirts of Al Musayyib on May 31, 2003. Locals said they uncovered the remains of hundreds of Shiite Muslims allegedly executed by Saddam Hussein's regime after their uprising following the 1991 Gulf War.
U.S. Army 101st Airborne troops investigate a house where Saddam Hussein's sons Uday and Qusay were killed in Mosul, Iraq, on July 23, 2003. The house, in an affluent neighborhood, was the scene of a fierce gunbattle.
An Iraqi police lieutenant's stars lie in a puddle of blood after a car bombing that targeted a police station in Baquba on November 22, 2003.
Army Cpl. Curtis Laymon of the 101st Airborne Rakkasan regiment is reflected in a pool of oil from the Iraqi-Turkey pipeline in Iraq's Ninewa province on October 29, 2003. The pipeline was blown apart by saboteurs two weeks earlier.
Members of the 3rd Battalion, 4th Marines, storm Diyala Bridge in Baghdad on April 7, 2003.
President George W. Bush meets with his war council in the Situation Room of the White House on March 21, 2003. Clockwise from foreground: National Security Adviser Condoleezza Rice, CIA Director George Tenet, Chief of Staff Andy Card, Secretary of State Colin Powell, Secretary of Defense Donald Rumsfeld and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Richard Myers were present.
A U.S. Marine from Task Force Tarawa engages Iraqi forces from an armored assault vehicle on March 23, 2003, in the southern city of Nasiriyah.
Smoke and flames rise from the riverside presidential palace compound in Baghdad after a massive airstrike on March 21, 2003.
U.S. Marines in northern Kuwait gear up after receiving orders to cross the Iraqi border on March 20, 2003. It has been 10 years since the American-led invasion of Iraq that toppled the regime of Saddam Hussein. Look back at moments from the war and the legacy it left behind. For more, view <a href='http://www.cnn.com/SPECIALS/world/iraq/index.html' target='_blank'>CNN's complete coverage of the Iraq War anniversary.</a>


Editor's note: Ten years ago the war in Iraq began. This week we focus on the people involved in the war, and the lives that changed forever. Michael Mansfield led the Legal Action Against War protest group in 2003. He is the author of "Memoirs of a Radical Lawyer."
(CNN) -- Ten years ago I was one of a small number of UK lawyers who opposed the invasion of Iraq on the grounds that it was illegal and unauthorised by the United Nations. We were all strong advocates of the notion that the rule of law was the bedrock of any civilised and democratic society. Without it our lives would be subject to a free for all in which might becomes right.
The embodiment of the rule of law internationally has been the U.N. Charter and the Universal Declaration of Human Rights -- direct results of the devastation inflicted by the Nazi regime in Germany during the Second World War. No one wanted a repeat of such flagrant aggression, so the Charter was drawn up to replace gunboat diplomacy with peaceful measures overseen by the U.N. Security Council.
 This was not a new vision. In 1945 the U.N. Charter was ratified by the U.S., the UK, and the majority of the 50 states who had originally agreed to this framework. Thrashed out by experts and with massive support behind it, the document was no maverick, outlandish or oddball agreement. The Charter is not gobbledygook -- it is full of common sense, and it should be obligatory reading in every school.
OPINION: Why Iraq War was fought for oil
Article 1 makes clear that the main purpose of the U.N. is to "maintain international peace and security and to that end to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace" and to act in accordance with justice and the principles of international law.
It is for the U.N. to determine what collective measures should be taken -- not for individual states to take unilateral or bilateral action. This is not rocket science, but the simple application of restraint and respect for the rules that Britain and America agreed to when they signed the Charter.
But this is not what happened 10 years ago at the behest of U.S. President George W. Bush and British Prime Minister Tony Blair. Their agenda was quite different -- to remove a dictator, Saddam Hussein, whose regime was abhorrent.
MORE: Iraq's Baby Noor: An unfinished miracle
But regime change, however desirable, is not permitted by the Charter. If it were, the powerful nations could go round the world picking off the weak -- or more particularly the states thought to be hostile to their own ambitions.
In case some politicians found it difficult to understand all this, Article 2(4) spelled it out in unequivocal terms: "All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state".
Everyone recognised there might have to be exceptions to this rule, but the Charter specifically does not authorize preemptive nor preventative action(i.e. getting in first) on the basis of a perceived future threat.
INTERACTIVE: How has the war changed you?
The only way around this predicament was for the Bush-Blair axis to fabricate a case of threat. This they did by the knowing manipulation of flawed intelligence about the existence of weapons of mass destruction in Iraq (which were never found), and the bogus claim that Saddam Hussein could deploy such WMD within a 45-minute window.
This argument, which was false, became the main basis for invasion because the only other route to war had been closed off by international law. The U.N. has the power to authorise military intervention once all other options have been exhausted and the peace and stability of a region is in jeopardy. At the time it became a debate about whether Iraq satisfied these criteria by its failure to abide by U.N. resolutions concerning disarmament.

The principal Security Council resolution 1441, adopted in November 2002, called on Iraq to disarm its WMD and cooperate with U.N. weapons inspectors. The Council made clear they continued to be in charge but had not authorised the use of force in Iraq.
EXCLUSIVE: Hans Blix on 'terrible mistake' in Iraq
Tony Blair insisted to the British public that he would only support a war if a second Security Council resolution authorising the action was passed, but the resolution never came. Bush and Blair realised they would never get one, and so they prepared to go it alone with a cobbled together coalition. Troops had already been committed on the ground. There was no going back.
This was why Bush and Blair were not prepared to allow the weapons inspectors, who were in Iraq, any more time. Inspectors had found no evidence of WMD in the lead-up to the war and never did, but were ordered to go home.
I am not alone in these views. There is a substantial consensus of international legal opinion which recognises the illegality of the invasion. Kofi Annan, then the U.N. Secretary General, told the BBC in 2004 that the Charter had been breached and that the invasion was not sanctioned by the Security Council.
FULL COVERAGE: The Iraq War, 10 years on
In the UK we are still waiting for the results of a public inquiry into the circumstances in which the decision to go to war was taken. Blair never wanted this inquiry but was forced by the power of the victims' families and public opinion to accede. So far two years have gone by while the government has obstructed disclosure and publication. It is intolerable and inexcusable.
I believe George W. Bush and Tony Blair should be tried for war crimes as defined by international law.
In 1998 the International Criminal Court was established to deal with individuals who commit international crimes. Four transgressions were agreed -- war crimes, crimes against humanity, genocide, and the crime of aggression. Unfortunately only the first three have been brought into effect. The UK, to their credit, signed up to the court. But the U.S. did not, lest its leaders end up accused of crimes before the court.
ARWA DAMON: Iraq suffocates in cloak of sorrow
Whilst the act of aggression cannot be prosecuted, war crimes committed thereafter can be. So for example to launch an attack, like the invasion of Iraq, with the knowledge that its effect is likely to cause incidental death or injury to civilians or the natural environment (Article 8) will render the perpetrator liable to prosecution. The use of cluster bombs and depleted uranium in Iraq by coalition forces (euphemistically called collateral damage) upon vulnerable civilians falls within this definition. As a result, a legal consortium of which I was a part, and other groups in Europe, petitioned the ICC for action against UK politicians over their involvement in the war. Nothing has happened.
Getting U.S leaders hauled before the court is even more problematic -- the Security Council could refer Americans to the court, but the U.S. is a permanent Council member and can veto any potential referral.
Alternatively individual member states could incorporate these crimes of universal jurisdiction into their own domestic law. Then if a U.S. perpetrator of war crimes travelled into that country's jurisdiction, they could be arrested.
MORE: Did Iraq give birth to the Arab Spring?

The UK has such a provision, but when put to the test by UK citizens seeking arrest warrants in relation to the planned visits of Israeli political and military leaders -- who were potentially responsible for war crimes in Gaza -- the UK government reprehensibly placed impediments in the way of its future use. So George W. Bush can safely plan a visit for tea with Tony Blair in London without fear of prosecution in the UK.
The whole episode regarding the Iraq War is a tawdry tale that has subverted the rule of law and tarnished the reputation of international law.
Without accountability for Western states, how can we expect the rest of world to respect these principles? It is time for Bush and Blair to be thoroughly, independently and judicially investigated for the crimes I suggest have been committed and it is time for the crime of aggression to come into force.
Until this is redressed, la lotta continua!
The opinions expressed in this opinion piece are solely those of Michael Mansfield

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan